شنبه, 23 دی 1396

اﺳﺘﺨﺮاج ویژگی‌های ﺳﺎﺧﺘﺎري و رﻓﺘﺎري ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اشتراک‌گذاری وﯾﺪﺋﻮي ﯾﻮﺗﯿﻮب

اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و رﻓﺘﺎري ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري وﯾﺪﺋﻮي ﯾﻮﺗﯿﻮب

ﻋﺮﻓﺎن زﻣﺎﻧﯿﺎن

داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حمیدرضارﺑﯿﻌﯽ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﻮﯾﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ، ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄـﻮر ﺿـﻤﻨﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ در اراﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و رﻓﺘﺎری ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا اﺑﺰاری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﯾﺶ ﮔـﺮ وب، ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده، ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮزﯾﻊ درﺟﺎت اﻧﻮاع ﮔﺮه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاف ﮐـﺎرﺑﺮ - ﮐـﺎرﺑﺮ، ﮐـﺎرﺑﺮ -وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎرﮔﺬاری و ﮐﺎرﺑﺮ- ﮐﺎﻧﺎل، از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎری، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮ ان در اﺑﺘﺪای ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎل ﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﺷﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺮخ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮان از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑـﺮ روی اﺛـﺮ دوﺳﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك در ﮐﺎﻧﺎل، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.