شنبه, 23 دی 1396

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و تأثیر آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و تأثیر آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﺷﺎوردی

دﮐﺘﺮی جامعه‌شناسی، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ جهاد دانشگاهی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ﭼﮑﯿﺪه

 ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون رسانه‌های ﻣﺪرن و اﻓﺰاﯾﺶ قابلیت‌های و توانمندی‌های اﯾﻦ رسانه‌ها ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ در دﻧﯿـﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت تأثیراتی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ انسان‌ها ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ می‌توان ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در حوزه‌های دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را می‌توان ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف در ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻄﺢ بین‌المللی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧـﺪ، ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد. در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ رسانه‌های ﻣﺪرن ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ گونه‌ای ﮐﻪ اﺛﺮات ﺳـﺎﯾﺮ رسانه‌های دﯾﮕﺮ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃـﯽ سال‌های اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ قابل‌توجهی از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ شبکه‌ها برشمرده‌اند ﻫﻢ تأثیرات ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ را در بردارد مقاله ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دو سؤال اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﭼﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تأثیر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ؟شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ برای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان شبکه‌های ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ؟

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.