شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی


ﻣﻬﺪی ﻓﻮﻻدﮔﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ طباطبایی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻧﻘﺶ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ در شکل‌دهی و ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎیه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ روش ﮐﯿﻔﯽ، آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪ شیوه اﺳﻨﺎدی و کتابخانه‌ای ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ قرار گرفت. آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و جامعه‌شناسان ﻣﺨﺘﻠﻒ، تأثیر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮ-راﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎیه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار داده‌اند. آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ نمی‌تواند ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی، ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ محیط‌های ﻣﺤﺮوم و ﺷـﮑﺎف دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﻣﯿـﺎن داراﻫـﺎ و ﻧـﺪارﻫﺎ ﻃـﺮح می‌گردد، اﺑﻌﺎد ویژه‌ای می‌یابد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺠﺎزی، پیچیده‌تر از ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ باز تولید محرومیت‌های واﻗﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺳﻮاد رسانه‌ای و رایانه‌ای، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارزش‌های اﻧﺴﺎﻧﯽ، می‌تواند در شکل‌گیری شبکه‌های ﻣﺠﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻋﺘﻤﺎد، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ هر یک از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، می‌تواند در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ و آﻓﻼﯾﻦ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.