شنبه, 23 دی 1396

نقش ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

نقش ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن


روﺟﯿﺎر ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻧﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﻨﯿﺮه ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


ﭼﮑﯿﺪه

 ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ فناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دﭼـﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و نسخه‌های ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﺮاه، ﺗﺠﺎرت شبکه‌ای به وجود آمده‌اند. مهم‌ترین اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺎن به وجود آﻣﺪه، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠـﺎرت در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ از دﯾﺪ کسب‌وکار ﻫﻢ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد. ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ کسب‌وکار و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﮔﺮه از ﺷﺒﮑﻪ می‌باشد. خصیصه‌های ﺳﺎﺧﺘﺎری و رابطه‌ای ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن تأثیر می‌گذارد، ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رو اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ علاقه‌ی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻ می‌شود. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و خصیصه‌های ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از تأثیرگذاری شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ، اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ مصرف‌کننده در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ می‌کند، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ کسب‌وکار را ﻗﺎدر ﺑﻪ درك واﮐﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی بازاریابی‌شان می‌سازد. درك اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا، ﮐﺠـﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رقابت‌های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﻮﺟﺐ پیش‌بینی ﺑﻬﺘﺮی از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به راهبردهای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن می‌گردد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.