شنبه, 23 دی 1396

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺻﻤﺪ ﻋﺪﻟﯽ ﭘﻮر

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ جامعه‌شناسی، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻓﺎﺋﺰه ﺧﺎﮐﺴﺎر

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آﺳﯿﻪ ﺳﭙﻬﺮی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ویژگی‌ها، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت، اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در کلان‌شهرهای در ﺣـﺎل ﮔﺬار ﻣﺎ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺑﺮ جنبه‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ بزرگ‌ترین ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌـﺎﻻن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ، ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن واﻗﻌـﯽ ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان استفاده‌شان از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮات گسترده‌ای را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، راﺑﻄﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك را ﺑـﺎ ﻫﻮﯾـﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار می‌دهد.

در این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش نمونه‌گیری داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ و در دﺳـﺘﺮس و بهره‌گیری از پرسش‌نامه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ نظریه‌های ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺑﻨﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهند.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و واﻗﻌـﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﺲ ﺑﻮك از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد. ﯾﻌﻨـﯽ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا می‌کند ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا می‌کند. در واﻗﻊ، ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان می‌شود.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.