شنبه, 23 دی 1396

ﻇﻬﻮر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن

ﻇﻬﻮر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن


ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮوزان

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوزان

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ﭼﮑﯿﺪه

 ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ تأثیر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و غیرقابل اﻏﻤﺎﺿﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و فناوری‌های ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، از راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪﯾـﺪ آوردن ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی و دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﻌﺎد و وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ قرار می‌دهد . ﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از جامعه‌ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ و از حوزه‌ای ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت می‌کند، می‌توان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ حوزه‌ای از ﺗﺄﺛﯿﺮ فناوری‌های ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ رﺷﺪ روزافزون و ﮔﺴﺘﺮده شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی؛ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﺮﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ در دﻧﯿﺎ روزاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده می‌نمایند. از این رو با توجه ﺑﻪ تأثیر ﻓﺰاﯾﻨﺪه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ تأثیر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.