شنبه, 23 دی 1396

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ هویت ﺟﻤﻌﯽ (ﺳﻨﺘﯽ) اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ هویت ﺟﻤﻌﯽ (ﺳﻨﺘﯽ) اﯾﺮاﻧﯿﺎن

 

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ دانشگاه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، جهاد دانشگاهی

 

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻋﻀـﻮﯾﺖ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن) ﻣﻮﺟﺐ می‌شود ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و آسیب‌های ﻣﺘﻌـﺪدی ﻣﻮاﺟـﻪ می‌شوند ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮات و ریسک‌های ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار می‌شود ﮐـﻪ ﺗﻌﻠﻘـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﻨﺘﯽ گروه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ـ ﺟﻨﺴﯽ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی زاﯾﻞ و ﺗﻀﻌﯿﻒ می‌شود. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﭘـﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ هویت‌های ﺳﻨﺘﯽ (ﻣﻠﯽ، ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ) ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮض اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف برداشت‌های راﯾﺞ، داده‌های ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ ﺻﺮف ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺣﻀﻮر در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮ هویت‌های ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮاره) ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻫـﻮﯾﺘﯽ منشأ و خاستگاه‌های اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﯾﺎ رسانه‌ها ﭼﻨﺪان تعیین‌کننده ﻧﯿﺴـﺖ. داده‌های ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻌﺪد، ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ روش‌شناسی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ پرداخته‌اند، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻔﺎوت ﺟـﺪی در اﯾـﻦ گروه‌ها ﻣﺸـﺎﻫﺪه نمی‌شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ بهره‌مندی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﺪارد. ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.