شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻫﻮﯾﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻫﻮﯾﺖ


ﻋﺒﺎس ﻧﺎﺻﺮی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﯾﻼم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻣﺠـﺎزی ﺟﺰء ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ رسانه‌های ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد و در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﺘﯽ بین‌الملل ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزی ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪی از ﻓﻀـﺎی رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ، توانسته‌اند ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮدم در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از گروه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮد آمده‌اند و از فاصله‌های ﺑﺴﯿﺎر دور در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ باهم راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار می‌کنند. شبکه‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دارﻧﺪ و نمی‌توان آن‌ها را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ شبکه‌ها را می‌توان شکل‌گیری ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ واﻗﻌـﯽ ﺗـﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ می‌روند.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.