شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﯽ: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎم

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ـ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ICT ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ﭼﮑﯿﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮك، ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ...) ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ رسانه‌ای در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﺨﺶ عمده‌ای از زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص می‌دهند ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ یافته‌اند در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اساسی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ دینی ﮐـﺎرﺑﺮان ﻋﻀـﻮ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮑﺪه هنرهای زﯾﺒـﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ 360 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رشته‌ها و دوره‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ یافته‌های اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان باهدف ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﯾﻦ شبکه‌ها اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند و ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ شبکه‌ها و ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و تأثیرپذیری از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد.ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات دﯾﻨـﯽ و ﻧﺸـﺮ ارزش‌های دﯾﻨـﯽ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد.ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از شاخص‌های ﺳﻨﺠﺶ دﯾﻨﺪاری ﮔﻼرك و اﺳﺘﺎرك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.