شنبه, 23 دی 1396

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮد شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در دو ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮد شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در دو ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ

ﻋﺎﻃﻔﻪ ذواﻟﻔﻘﺎری

ﮐﺎرﺷﻨﺎس جهاد دانشگاهی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﺠﺎزی

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﻤﯿﺮا رازی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن نقشه‌برداری ﮐﺸﻮر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

چکیده

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮد شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ -اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ می‌پردازد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد، بانک‌های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و شبکه‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺗﻤﺪن دارای دو ﺑﻌﺪ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ نرم‌افزاری ﺗﻤﺪن ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿـﻖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮد شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻔﻮذ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ. شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎورﻫﺎ و سلسله‌مراتب ارزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل روحیه‌ها و ﻣﻠﮑﺎت روﺣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ می‌کنند. در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ می‌شوند و شبکه‌سازی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠـﺮ می‌گردد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ لایه‌های ایجادکننده ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در دو ﺗﻤﺪن اﺳـﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧـﯽ و ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ آن‌ها، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.