شنبه, 23 دی 1396

ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده


ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀوی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﯿﺒﺪ، ﯾﺰد، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﻨﺼﻮره ﻣﺮادی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، ﯾﺰد، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻫﺎدی ﺟﺎدری

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ - ﮐﺎرﺑﺮدی واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ واﺣﺪ ﯾﮏ ﯾﺰد، ﯾﺰد، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین رسانه‌های ﻓﺮاﮔﯿﺮ در دﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮاده و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻧﻬـﺎد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در حوزه‌های ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺮ ﺟـﺎی می‌گذارد.اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن می‌توان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و...دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﻀﻮر در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روی ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻓﺮد تأثیر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ می‌گذارد.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود. در این ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ: ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارای اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی، ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗـﺪام ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﻪ عنوان اﻋﻀـﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ می‌تواند ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﻌﺪ رواﻧـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،ﯾﺎ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد فرصت‌های ﺟﺪﯾﺪ در فعالیت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ تجربه‌های ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد. ﮐﻪ می‌توان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ اول 1) ناامنی در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ 38 درﺻﺪ 2) اﻟﻮﯾﺖ دوم ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺧﻼﻗـﯽ 26درﺻﺪ 3) اﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم ناامنی اﻗﺘﺼﺎدی 20 درﺻﺪ و4) اﻟﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎرم ناامنی در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 6درﺻﺪ می‌باشد وﻧﯿﺰ 10 درﺻﺪ پاسخ‌دهندگان ﺑﻪ اﯾﻦ سؤال ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.