شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رشته‌های ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)

 

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺒﺎدی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺒﻠﯿﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زﻫﺮا ﻣﻬﺮی

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رشته‌های ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ مسئله را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ کند که وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ مؤلفه‌ها و شاخص‌های ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺣﺎﺻـﻞ ﯾـﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رشته‌های ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان هستند. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ آﻧﺘـﻮﻧﯽ ﮔﯿـﺪﻧﺰ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮارت ﻫﺎل اﺳﺖ. یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻀـﻮﯾﺖ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ زﻧـﺎ ن ﻣﺠﺮد در رده ﺳﻨﯽ20 ﺗﺎ 22 ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ، دوﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش‌ها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺶ و آرایش ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزش‌ها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ملیت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ در یادداشت‌ها و ﻧﻈﺮات در ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﯿﺲ ﺑـﻮك دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن بر تعلقشان ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻢ آن‌ها در اﺳﺘﻔﺎده از نشانه‌ها و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺮاك اﺻﻮل آن، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت زﺑﺎﻧﯽ راﯾﺞ در ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ، نشان‌دهنده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﻓﯿﺲ ﺑﻮك در ﻣﺤﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻊ می‌گردد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.