شنبه, 23 دی 1396

اراﺋﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻬﺖ تصمیم‌گیری در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺠﺎزی

اراﺋﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻬﺖ تصمیم‌گیری در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺠﺎزی

ﻣﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯿﺮﻧﺒﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ

دﮐﺘﺮی ﻓﻦ اوری اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻋﺴﮑﺮی اﺻﻐﺮی ﮔﻨﺠﯽ

دﮐﺘﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،ﺑﺎﺑﻞ، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

 انسان‌ها در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ دارﻧﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ(ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﺑﻮده وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ پیشرفت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺘﻤﺎع دﯾﮕﺮی، ﺑﻨﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺎزی می‌باشیم، منشأ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺎزی، رﯾﺸﻪ در دو ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد، ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ دو جامعه (ﮐﯿﻔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی) ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ (ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ)می‌پردازیم. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اراﺋﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻬﺖ تصمیم‌گیری در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺠﺎزی می‌باشد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺎزی زﻧﺪﮔﯽ می‌کند و ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او دارد ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﯾﺴﺘﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﻬﻢ دست یافتیم ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﯽ، ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺠﺎزی ﺷﺪه، ﺑﺎ بهره‌گیری از روش‌های ﻧﻮﯾﻦ روان‌شناسی (ﺗﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﯿﻔﯽ) آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ می‌تواند ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع کیفی ﻣﺠﺎزی: راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد، راﺑﻄﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ،راﺑﻄﻪ واﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ کارمند که ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.