شنبه, 23 دی 1396

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك، ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك، ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﺣﻤﺰه ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ

دانش‌آموخته ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

 ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در ﻫﺮ جامعه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻀﻌﯿﻒ آن ﻧﻘﺶ تعیین‌کننده‌ای در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ دارد. در دوران ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳـﯿﻄﺮه اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻣﺘﮑﺜـﺮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم، اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ توده‌های زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ انسان‌ها و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻗـﺮار داده و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ بنیان‌های ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از محیط‌های اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﮔﺴـﺘﺮش و ﻧﻔـﻮذ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺲﺑﻮك، ﺗـﻮﺋﯿﺘﺮ، ﯾﻮﺗﯿـﻮب و... اﺳـﺖ. اﯾـﻦ شبکه‌ها ﺑﺎ قابلیت‌های ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻓﺮد را در شبکه‌ای از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار می‌دهند و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر مستقیماً ﻫﻮﯾـﺖ ﻓﺮد در حیطه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار می‌دهند. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﯿﺲﺑﻮك ﻫﺮ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ-ﯾﺎﺑﺪ، در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻓﯿﺲﺑﻮك ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.