شنبه, 23 دی 1396

آسیب‌شناسی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی

آسیب‌شناسی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی

 

ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺠﯿﺮ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻓﺎﺋﺰه ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻈﺮ

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺎس اﯾﺠﺎد شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ آن در اطلاع‌رسانی و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ اﺑﺰاری ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ورود آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی، باهدف ﺳﺮﮔﺮم ﺳـﺎزی ﮐـﺎرﺑﺮان، آﻧـﺎن را از ﻓﻀـﺎی ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دور می‌سازند و ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ارزش‌ها و ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ- اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧـﯽ می‌باشند، ﺗﺰﻟﺰل آن را در ﭘﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ شبکه‌ها، ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﺮای ﺟﻮاﻣـﻊ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در آﻧﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ می‌برند و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ضربه‌ای ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ بی‌اعتمادی، ﺧﯿﺎﻧـﺖ، ﺳﺮدی رواﺑﻂ، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﻓﺮاد، اﻧﺤﺮاف و اﺑﺘﺬال اﺧﻼﻗﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ارزش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎذب، ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و سوءاستفاده از آن‌ها را در ﭘﯽ دارد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.