شنبه, 23 دی 1396

ﯾﺎدﮔﯿﺮی مادام‌العمر ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی مادام‌العمر ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


رﺣﯿﻢ ﻣﻮﻣﯿﻮﻧﺪ

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﺠﺎد ﺟﻤﺸﯿﺪی

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﻣﯿﻮﻧﺪ

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ طباطبایی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از نوین‌ترین و ﭘﺮ مخاطب‌ترین ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ شبکه‌ها کاربردهای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و از جنبه‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ می‌باشند. ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪن دامنه‌ی آﻣـﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ عرصه‌ی ﻣﺠﺎزی بهره‌گیری از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن‌ها در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آن‌ها و به ویژه ﯾﺎدﮔﯿﺮی مادام‌العمر می‌پردازیم. ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ شبکه‌ها ﻋﻨﺼﺮی تأثیرگذار در ﯾﺎدﮔﯿﺮی مادام‌العمر می‌باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﻨﺘـﺮل ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی مادام‌العمر می‌تواند زمینه‌ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده را در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣـﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. در اداﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺎی استفاده‌ی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ شبکه‌ها ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.