شنبه, 23 دی 1396

شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺪﯾﺪات و فرصت‌ها

شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺪﯾﺪات و فرصت‌ها

 

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (IT)، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

اﻣﺮوزه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی تبدیل‌شده‌اند و به خاطر ویژگی‌ها و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان آن‌ها اﺿﺎﻓﻪ می‌شود. آزاد ﺑﻮدن از ﻣﮑـﺎن و زﻣـﺎن از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ ﯾﻦ ویژگی‌های اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ، درحالی‌که شکل‌گیری ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن‌ها می‌باشد .

ﻫﺮﭼﻨﺪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده وﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات و فرصت‌هایی ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد می‌کنند ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ بررسی توصیفی گستره‌ی تأثیر اﯾﻦ شبکه‌ها، اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪات و فرصت‌ها در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ وارد می‌گردد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ، و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از فرصت‌ها و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اراﺋﻪ ﺷﻮد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.