شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ

نهاد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دانشگاه‌های ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، و در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رشته‌ها و دوره‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ یافته‌های اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﻨﺞ حیطه‌ی اﺣﺴﺎس، ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد، رواﺑـﻂ ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺑـﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺣﻮزه دﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ارزش‌ها و اﻋﺘﻘـﺎدات دﯾﻨـﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار می‌دهد ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺻﺮف ﺣﻀﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑـﺮ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻫﻮﯾـﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ شبکه‌ها از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮدی و ﯾـﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ، ﻣـﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ شبکه‌ها و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﻌﻼوه ﻃﺒﻘﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن در ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ و اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﯽ و ﻣﺪرن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺻﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺑﺮﺧﯽ از حیطه‌ها دﭼﺎر ﺗﺸﮑﯿﮏ می‌کند.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ شبکه‌ها گریزناپذیر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ آسیب‌شناسی ﺟﺎﻣﻊ و برنامه‌ریزی درﺳـﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از همه‌ی ظرفیت‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ می‌توان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.