شنبه, 23 دی 1396

ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﻤﯿﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ

داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺑﺎﺑﮏ ﺗﯿﻤﻮرﭘﻮر

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮑﻮﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند ﮐﻪ دانش‌آموزان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪات، ﺟﺴـﺘﺠﻮ و آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، درون ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎورای محدودیت‌های ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزشوﭘﺮورش، ﺑﺘﻮان از اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و محدودیت‌های آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی داﻧـﺶ -آﻣﻮزان در ﻣﺪارس اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ شبکه‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﻮد ؛ ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالیت‌ها در مدارس ﺑﻪ 6 معیار اصلی و 36 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ به منظور رتبه بندی، 59 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در 6 ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از پرسشنامه‌ها در نرم افزار Expert Choice، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری 0/00628 ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ، نیازمندی‌های ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد مدل‌سازی ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺰارﻫـﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارس ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.