شنبه, 23 دی 1396

مسئله راﻫﺒﺮی وﻇﯿﻔﻪ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

مسئله راﻫﺒﺮی وﻇﯿﻔﻪ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

راﻣﯿﻦ اﯾﺰدﭘﻨﺎ

گروهﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﭘﺮدﯾﺲ دانشکده‌های ﻓﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

محمدامین ﻓﻀﻠﯽ

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻋﻠﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ

گروه ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﭘﺮدﯾﺲ دانشکده‌های ﻓﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، روش‌هایی ﺑﺮای راﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﮐﺎر پیش‌بینی و جمع‌آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ. در راﻫﺒﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ شبکه‌ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می‌تواند ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻨـﺪ و وﻇﯿﻔـﻪ را در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﺒﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ، ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ پیاده‌سازی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗـﺮ راﻫﺒـﺮی وﻇﯿﻔـﻪ ﻣﻌﯿﺎر داراﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ راﻫﺒﺮی استفاده‌شده ﮐﻪ دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان تأثیر راﻫﺒﺮی در اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ شرکت‌کنندگان اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ شبیه‌سازی ﻧﺸـﺎن می‌دهد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ کننده‌ی ﻣﯿﺰان تأثیر راﻫﺒﺮی در ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ راﻫﺒﺮی، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ داراﯾـﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر عامل‌های شرکت‌کننده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﻫﺒﺮی وﻇﯿﻔﻪ می‌شود.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.