شنبه, 23 دی 1396

امکان تهدید امنیت ملی با گسترش ناآگاهانه از اینترنت

اﻣﮑﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

مجتبی لک

ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع)، ﺗﻬﺮان، ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺣﺴﻦ دﻟﺒﺎز

ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﮐﺘﻮل، ایران

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺮﭘﻮر

ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع)، ﺗﻬﺮان، ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻘـﺎط ﺑـﺎﻟﻘﻮه آسیب‌پذیر و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر مصون‌سازی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ و درعین‌حال نظام‌مند، ﻣﻌﻘﻮل و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﮑﺎن سوءاستفاده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺗﻌﺪادی از سایت‌های ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ می‌شود و ﭘﺲ از آن روش‌هایی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی اراﺋﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌شود.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.