شنبه, 23 دی 1396

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری دانش‌آموزان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر آن‌ها ﻧﺴﺒﺖ به شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری دانش‌آموزان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر آن‌ها ﻧﺴﺒﺖ به شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

نرجس ﻗﺮﺑﺎن ﻧﯿﺎ ﻣﯿﺮك محله

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ (برنامه‌ریزی درﺳﯽ)، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس ، ﭼﺎﻟﻮس، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﮐﺎﻣﯿﺎن ﺧﺰاﯾﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس، ﭼﺎﻟﻮس، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری دانش‌آموزان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر آن‌ها ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿـﻪ دانش‌آموزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن‌ها 375 ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﻪ روش نمونه‌گیری ﺗﺼﺎدﻓﯽ خوشه‌ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر دانش‌آموزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری دانش‌آموزان دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن آﻣﺎری رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، t ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر دانش‌آموزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪ رﻓﺘﺎر از ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ دانش‌آموزان و ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻧﺶ از ﺗـﻮان ﺗﺒ ﯿـﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (0/05 ≤ p)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬـﺪه ی ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﯿﻦ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر دانش‌آموزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ (0/01 ≤ p)و ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن‌ها (0/05 ≤ p) ﺗﻔﺎوت معنی‌دار وﺟﻮد داﺷﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.