شنبه, 23 دی 1396

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب پیشران‌های ﺑﺎﻧﻔﻮذ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب پیشران‌های ﺑﺎﻧﻔﻮذ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ

 

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﯿﺎم ﺑﺎﺷﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی

ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﻇﻬﻮر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین روﯾﺪادﻫﺎ در دهه‌ی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﮏ شبکه‌ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، شبکه‌ای از ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ گره‌های آن اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ و یال‌های آن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ آن‌ها می‌باشد. ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، مسئله‌ی ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘـﺎری ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺗﺤﺖ تأثیر ارﺗﺒﺎط وی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، سازمان‌ها و اﺟﺘﻤﺎع می‌باشد. اﻣﺮوزه از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔـﻮذ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ استفاده‌ی زﯾﺎدی می‌شود. در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﻫﺪف، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﯾﺮ مجموعه‌ی ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ می‌باشد. 

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ارائه‌ی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از روش ﮐﺸﻒ رﻫﺒﺮ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻔﺎده می‌کند؛ ﺑﻪ گونه‌ای ﮐﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ دارﻧـﺪ و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻧﻔﻮذ اﻧﺘﺨﺎب می‌نماید. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﻓﺮاد بانفوذ انتخاب‌شده ﺗﻮﺳﻂ آن، از ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در شبکه‌ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشند، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ می‌توانند در اﻣﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ، ﭘﺬﯾﺮش آن را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.