شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺲ ﺑﻮك

ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺲ ﺑﻮك


فرنوش زﻧﮕﻮﺋﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﯿﺜﻢ ﺳﺎم ﺑﻨﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

در نظام ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ، در ﻋﺼﺮ رسانه‌ها زﻧﺪﮔﯽ می‌کنیم؛ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن رسانه‌های ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺰء جدایی‌ناپذیر زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رسانه‌های ﻧﻮﯾﻦ، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی توانسته‌اند ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻇﻬـﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرن، ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ تأثیر و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از "روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا" و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﺪه ﻣﺘﺸﮑﻞ از 20 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 384 ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل نمونه‌گیری ﮐﻮﮐﺮان و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ تأهل و ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﺘﻮای عکس‌های ﺑﺎرﮔـﺬاری ﺷـﺪه و رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ در عکس‌های ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ تأهل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.