شنبه, 23 دی 1396

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﮔﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﮔﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


ﻋﻠﯽ رﯾﺤﺎﻧﯿﺎن

داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎﺑﻞ، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺑﻬﺮوز ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "> این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻣﺒﺎﺣﺚ در زمینه‌ی ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع می‌باشد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎله از ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در پژوهش‌های ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع پیشنهادشده‌اند، دو روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود. روﯾﮑﺮد اول، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود. روﯾﮑﺮد دوم در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، روﯾﮑﺮد دوم، ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد- را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ می‌کند و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﭘﺮدازد. ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ روﯾﮑـﺮد اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺎﺻﻞ می‌شود اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت شناسایی‌شده ﺗﻮﺳﻂ روش‌های ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺧﺘﺎری ، اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت شناسایی‌شده ﺗﻮﺳﻂ روش‌های ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮاﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻟﺰوم وﺟﻮد روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را اﺛﺒﺎت می‌کند. اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت شناسایی‌شده ﺗﻮﺳﻂ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری بامعناترند زﯾﺮا اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری به صورت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ متصل‌اند و ﻫﻢ دارای ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن می‌باشند.

 

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.