شنبه, 23 دی 1396

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و سنجه‌های ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در شبکه‌های ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﺷﻬﺮ

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و سنجه‌های ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در شبکه‌های ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﺷﻬﺮ

وﺟﯿﻬﻪ آرﻣﺎن ﻣﻬﺮ

کارشناس ارﺷﺪ جامعه‌شناسی، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﯿﺪه ﻣﻬﻼ ﺣﺠﺎزی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺧﻮاف، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻧﻮراﻟﻪ ﻣﺮادی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ آن ﺳـﺮ و ﮐـﺎر دارﯾـﻢ. اﻣﺮوزه ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ دست‌خوش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﺷﻬﺮ را واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﻣﺮوری ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه¬ﻫﺎی داده¬ی¬ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ Science Direct, Proquest، Google Scholar و SIDانجام‌شده. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور یافته‌های ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ انجام‌شده، ﻓﻀﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ "ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺷـﻬﺮی،ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ سنجه‌های ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در شبکه‌های ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن، از دﯾﮕﺮ یافته‌های اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت داﺧﻠـﯽ در اﯾـﻦ ﺣﻮزه، می‌تواند زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.