شنبه, 23 دی 1396

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎن در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻊ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ آل‌اﺣﻤﺪ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺪﭘﻮر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﺴﻌﻮد رﻫﮕﺬر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾـﺮ ﮔﺮاﻓـﯽ از ﯾـﮏ ﮔﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ارتباط‌های ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء آن زیر گراف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ارتباط‌هایی ﮐﻪ آن‌ها را ﺑـﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﮔـﺮاف ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺰا و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌گردد. در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺰا ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎن ﯾـﮏ ﻓـﺮد می‌تواند ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد همه‌ی تلاش‌هایی ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ NP-Complete می‌باشد اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راه‌حلی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آزمایش‌های انجام‌شده ﻧﺸﺎن می‌دهند ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل Nicosia ،F-Score و NMI، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ارائه‌شده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ الگوریتم‌های ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎراﺗﺮ اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.