شنبه, 23 دی 1396

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺪوی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ درزﺑﺎن رﺳﺘﻤﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮور

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺮرﺳﯽ فرصت‌ها و چالش‌های ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻧﮕﺎه اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎزی و شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" باهدف‌های ذﯾﻞ: 1- ﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی. 2- ﺑﺮرﺳﯽ چالش‌ها و فرصت‌های ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ 3- اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ، سازمان‌های غیردولتی ﺑﺮای دﻓﺎع ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت) اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 50 ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دانشگاه‌های اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾـﮏ ﻣـﻮرد از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ، وﺑﻼگ، ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ بوده‌اند، ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهند و روش نمونه‌گیری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. فرضیه‌های ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

§         "ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و فرصت‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد."

§         "ﺑﯿﻦ چالش‌های ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد."

§         "ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ، سازمان‌های غیردولتی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد."

 

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ شبکه‌ای" و "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اجتماعی" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مطرح‌ترین ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واقع‌شده‌اند.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.