شنبه, 23 دی 1396

چالش‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎوش و ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فارسی‌زبان

چالش‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎوش و ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فارسی‌زبان

ﻟﯿﻼ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎوش در آن‌ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن،جامعه‌شناسان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ می‌باشد. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ داده‌ها، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺗﻨﻮع و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ داده‌ها در ﻓﻀﺎی وب 2.0، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو اﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ داده‌ها در اﯾﻦ ﻧﻮع از پروژه‌ها ورودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، دﻗﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ورودی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ داده ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻤﮑﻦ می‌سازد. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهش‌ها در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎوش در داده‌های ذخیره‌شده آن‌ها، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده‌های شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بین‌المللی ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فارسی‌زبان و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ، چالش‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﯿﺎن می‌شود؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ چالش‌ها اراﺋﻪ می‌گردد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، می‌تواند در هدف‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و بین‌المللی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.