شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻤﺴﺮان و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان- ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﭘﺪﯾﺪه ی ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. ﺷـﻮاﻫﺪ، ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎ، و ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﺘﯿﺎزات و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳـﺘﻦ از آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت در ﻓﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺷﺪت و ﮔﺴـﺘﺮه ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، دﺳﺘﺮس-ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮی اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺻﺤﻨﻪ ی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﺷـﺒﮑﻪ ی رواﺑـﻂ ﻏﯿـﺮ ﻣﺠﺎزی ﺻﺎدق اﺳﺖ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.