شنبه, 23 دی 1396

ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺟﻼل رﺿﺎﯾﯽ ﻧﻮر

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهدی نیکنام

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

 

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺰار ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی وب 2.0 ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن می‌پردازیم. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی داده‌های آﻣﺎری ﺣﺎﺻﻞ از 10 ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از نظرسنجی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان استفاده‌کننده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ اطلاع‌رسانی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ می‌باشد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.