شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﯿﺪوﺣﯿﺪ ﻋﻘﯿﻠﯽ

داﻧﺸﯿﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﺗﺮ از گونه‌ای وب ﺳﺎﯾﺖ می‌توان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رسانه‌های ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد کرده‌اند. چالش‌هایی ﮐـﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در سال‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آن‌ها ﻣﻮاﺟﻪ بوده‌اند، حوزه‌هایی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺗﺤـﺖ تأثیر ﻗـﺮار داده اﺳﺖ. شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از گونه‌های رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ قابل‌توجهی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ کرده‌اند و در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣـﻮﺛﺮ بوده‌اند. از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﺎ آسیب‌های گسترده‌ای در حوزه‌هایی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ، کپی‌رایت، اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺠﺎزی، سوءاستفاده از ﮐﻮدﮐﺎن، دزدی اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ بوده‌اند.

سؤال اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻗﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﺑه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل 2010 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ نام‌گذاری ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ رسانه‌ها ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش اﺳﻨﺎدی و کتابخانه‌ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮﯾـﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺷﮑﻞ داده‌اند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﮐﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر اﻫﺪاف آﺷﮑﺎر، اﻫﺪاﻓﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎن دﻧﺒﺎل می‌کنند. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف، می‌توان از ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، جهانی‌سازی و ﮐﻨﺘﺮل دولت‌ها ﻧﺎم ﺑﺮد.

 

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.