شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

محمدحسین ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻮﺷﺘﺮی

آزمایشگاه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسعود اسد پور

ﻋﻀﻮ هیئت‌علمی و ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺣﻮادث به وجود آﻣﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـﺖ جمهوری ﺳـﺎل 1388 ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ سایت‌های وب 2 ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺗﻮﻟﯿﺪ می‌شود. ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﺎﻟﺐ می‌آید را از سایت‌های دﯾﮕﺮ جمع‌آوری ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮض دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ می‌گذارند. ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ می‌توانند ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ رأی دﻫﻨﺪ. در صورتی ﮐـﻪ آرای کسب‌شده از ﯾﮏ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﻪ اول ﺳـﺎﯾﺖ راه پیداکرده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮض دیـﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ می‌شود. ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك و ﯾﺎ ﺗـﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن در اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ پیش‌بینی‌نشده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن تأثیر و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﯾﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎ سلایق ﻣﺸـﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺷـﺒﮑﻪ اجتماعی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮدی ﺑﺮای ﺧﻮد می‌سازند. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ معرفی‌شده و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در سال‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ. ﺳﭙﺲ گروه‌های ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ استخراج‌شده و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ آن‌ها ﻃﯽ سال‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.