شنبه, 23 دی 1396

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده irBlogs ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺑﻼگ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده irBlogs ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺑﻼگ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ آل اﺣﻤﺪ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻊ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسعودرﻫﮕﺬر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺑﻬﺰاد ﻣﺸﯿﺮی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﭘﺮدﯾﺲ دانشکده‌های ﻓﻨﯽ، دانشگاه تهران

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و روزافزون ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺤﺚ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در وب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘـﺎن در زمینه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﻗﺘﺼﺎد، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﻨﻮن تلاش‌های ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده‌های اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺣﺘﯽ اراﺋﻪ الگوریتم‌ها ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻬﻢ و ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم irBlogs ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋـﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در زﻣﯿﻨﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ می‌پردازد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑـﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣﯿﻨﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وﺑﻼگ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳـﺘﻔﺎده زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ irBlogs ﺑﯿﺶ از 600 ﻫﺰار وﺑﻼگ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﭘﺴـﺖ را در ﺧـﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاف رواﺑﻂ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﺎل دارد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.