شنبه, 23 دی 1396

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﺻﻮل، چالش‌ها و ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎ

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﺻﻮل، چالش‌ها و ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎ

اﺣﻤﺪ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ کامپیوتر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

اﻣﺮوزه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از جنبه‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار بوده‌اند. اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻓـﺮاد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﺑﻪ اشتراک‌گذاری اﻃﻼﻋﺎت، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، اطلاع‌رسانی ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ، از مزیت‌های شبکه‌ها اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ می‌باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، مجموعه‌ای از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺠـﺎزی در حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ ویژگی‌ها، ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺮح می‌شود. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌شود ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار می‌گیرد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻤﻼت و ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ داده‌های منتشرشده شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮار داده‌اند، می‌پردازیم. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﻓـﺮاد، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺣﻤـﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺮح می‌شوند ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را آﺷﮑﺎر می‌سازد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.