شنبه, 23 دی 1396

چالش‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

چالش‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﻠﺸﻦ اﻟﺴﺎدات اﻓﻀﻠﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻟﯿﻼ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

 اﻣﺮوزه، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر خط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑـﻪ وﯾـﮋه اﻓـﺮادی ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻣﮑﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در ﺑﺮﻗـﺮاری راﺑﻄـﻪ، ﺑﺮﺧـﻮرداری از جذابیت‌ها، قابلیت‌ها و دﯾﮕﺮ ویژگی‌های ﺧﺎص اﯾﻦ ﻓﻀﺎ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺟﻬـﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده‌اند. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از چالش‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و داده‌های ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك گذاشته‌شده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان از دسترسی‌های ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و اﻓﺸﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺿﻤﻦ ﻣﺮور چالش‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داده‌ها و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك گذاشته‌شده در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روش‌های ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ چالش‌ها در اﯾﻦ شبکه‌ها ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن می‌شود.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.