شنبه, 23 دی 1396

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺼﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﺮﺗﻀﯽ آﻧﺎﻟﻮﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻨﺒﺮﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاری اﻃﻼﻋـﺎت اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻣﺘﺮﯾﮏﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻬﺮت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﺣﺮاز ﺷـﻬﺮت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﺮض ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤـﯽروﻧـﺪ. اﯾـﻦ روش از ﺧـﻮ اص روشﻫـﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺎی اقلیت برقرار شود.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.