شنبه, 23 دی 1396

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري 1388 در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري 1388 در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ

ﺳﯿﺪ اﻣﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسعود اﺳﺪﭘﻮر

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺪه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮي و رﯾﺎﺿﯿﺎت (IPM)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺮوزی اوﺑﺎﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ر ﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر ی ﺳـﺎل 2008 آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل 1388 و ﺣﻮادث ﭘﺲ از آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ. در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك، ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و وﺑﻼگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﺎرب آرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ﺑـ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﺳﺎل 2009 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 88 و ﺣﻮادث ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی درون اﯾﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رﺻﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، از اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ روز ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.