شنبه, 23 دی 1396

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و تأثیر آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و تأثیر آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﺷﺎوردی

دﮐﺘﺮی جامعه‌شناسی، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ جهاد دانشگاهی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ﭼﮑﯿﺪه

 ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون رسانه‌های ﻣﺪرن و اﻓﺰاﯾﺶ قابلیت‌های و توانمندی‌های اﯾﻦ رسانه‌ها ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ در دﻧﯿـﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت تأثیراتی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ انسان‌ها ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ می‌توان ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در حوزه‌های دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را می‌توان ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف در ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻄﺢ بین‌المللی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧـﺪ، ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد. در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ رسانه‌های ﻣﺪرن ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ گونه‌ای ﮐﻪ اﺛﺮات ﺳـﺎﯾﺮ رسانه‌های دﯾﮕﺮ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃـﯽ سال‌های اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ قابل‌توجهی از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ شبکه‌ها برشمرده‌اند ﻫﻢ تأثیرات ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ را در بردارد مقاله ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دو سؤال اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﭼﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تأثیر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ؟شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ برای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان شبکه‌های ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ؟

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی


ﻣﻬﺪی ﻓﻮﻻدﮔﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ طباطبایی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﭼﮑﯿﺪه

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻧﻘﺶ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻼﯾﻦ در شکل‌دهی و ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎیه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ روش ﮐﯿﻔﯽ، آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪ شیوه اﺳﻨﺎدی و کتابخانه‌ای ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ قرار گرفت. آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و جامعه‌شناسان ﻣﺨﺘﻠﻒ، تأثیر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮ-راﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎیه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار داده‌اند. آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ نمی‌تواند ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی، ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ محیط‌های ﻣﺤﺮوم و ﺷـﮑﺎف دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﻣﯿـﺎن داراﻫـﺎ و ﻧـﺪارﻫﺎ ﻃـﺮح می‌گردد، اﺑﻌﺎد ویژه‌ای می‌یابد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺠﺎزی، پیچیده‌تر از ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ باز تولید محرومیت‌های واﻗﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺳﻮاد رسانه‌ای و رایانه‌ای، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارزش‌های اﻧﺴﺎﻧﯽ، می‌تواند در شکل‌گیری شبکه‌های ﻣﺠﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻋﺘﻤﺎد، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ هر یک از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ، می‌تواند در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ و آﻓﻼﯾﻦ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

نقش ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

نقش ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن


روﺟﯿﺎر ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻧﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻣﻨﯿﺮه ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


ﭼﮑﯿﺪه

 ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ فناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دﭼـﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و نسخه‌های ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﺮاه، ﺗﺠﺎرت شبکه‌ای به وجود آمده‌اند. مهم‌ترین اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺎن به وجود آﻣﺪه، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠـﺎرت در شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ از دﯾﺪ کسب‌وکار ﻫﻢ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد. ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ کسب‌وکار و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﮔﺮه از ﺷﺒﮑﻪ می‌باشد. خصیصه‌های ﺳﺎﺧﺘﺎری و رابطه‌ای ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن تأثیر می‌گذارد، ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رو اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ علاقه‌ی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻ می‌شود. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و خصیصه‌های ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از تأثیرگذاری شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ، اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ مصرف‌کننده در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در تصمیم‌گیری ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ می‌کند، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ کسب‌وکار را ﻗﺎدر ﺑﻪ درك واﮐﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی بازاریابی‌شان می‌سازد. درك اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا، ﮐﺠـﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رقابت‌های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﻮﺟﺐ پیش‌بینی ﺑﻬﺘﺮی از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به راهبردهای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن می‌گردد.

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺻﻤﺪ ﻋﺪﻟﯽ ﭘﻮر

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ جامعه‌شناسی، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻓﺎﺋﺰه ﺧﺎﮐﺴﺎر

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آﺳﯿﻪ ﺳﭙﻬﺮی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ویژگی‌ها، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت، اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در کلان‌شهرهای در ﺣـﺎل ﮔﺬار ﻣﺎ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺑﺮ جنبه‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ بزرگ‌ترین ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌـﺎﻻن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ، ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن واﻗﻌـﯽ ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان استفاده‌شان از شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮات گسترده‌ای را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، راﺑﻄﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮك را ﺑـﺎ ﻫﻮﯾـﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار می‌دهد.

ادامه مطلب: ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻇﻬﻮر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن

ﻇﻬﻮر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن


ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮوزان

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮوزان

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ﭼﮑﯿﺪه

 ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ تأثیر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و غیرقابل اﻏﻤﺎﺿﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و فناوری‌های ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، از راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪﯾـﺪ آوردن ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی و دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﻌﺎد و وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ قرار می‌دهد . ﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از جامعه‌ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ و از حوزه‌ای ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت می‌کند، می‌توان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ حوزه‌ای از ﺗﺄﺛﯿﺮ فناوری‌های ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ رﺷﺪ روزافزون و ﮔﺴﺘﺮده شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی؛ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﺮﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ در دﻧﯿﺎ روزاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده می‌نمایند. از این رو با توجه ﺑﻪ تأثیر ﻓﺰاﯾﻨﺪه شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ تأثیر شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

Copyright© 2013 Mobin Research Center. All rights reserved

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین می باشد.